Splošna pravila poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI http://www.moje-sanje.com/ TER NAROČILA BLAGA IN STORITEV, KI JIH PONUJA Božena Božinović s.p.

 

 

 1. UVODNE DOLOČBE
 • Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani http://www.moje-sanje.com/ ter pravice in obveznosti naročnikov storitev intuitivnega mentorstva oziroma drugih storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.moje-sanje.com/  oziroma Založba Moje sanje s.p. (v nadaljevanju: Božena Božinović s.p.).
 • Oseba, ki obišče spletno stran http://www.moje-sanje.com/ ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene s podjetjem Božena Božinović s.p. kakršno koli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.
 • Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.
 • V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.
 • Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani http://www.moje-sanje.com/ z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadar koli seznani.

 

 1. UPORABA POJMOV
 • Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran http://www.moje-sanje.com/, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov.
 • Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran http://www.moje-sanje.com/na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.
 • Naročnik je oseba, ki naroči katero koli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.moje-sanje.com// oziroma Božena Božinović s.p.
 • Upravljavec osebnih podatkov upravljavec spletne strani ter ponudnik je Božena Božinović s.p., Gunduličeva 14, 2000 Maribor

 

 1. PONUDBA OZIROMA OPRAVLJANJE STORITEV
 • Božena Božinović s.p. oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve izdajanja knjig, drugo založništvo, nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, trgovina na drobno in podobne storitve.
 • Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran http://www.moje-sanje.com/ oziroma Božena Božinović s.p.
 • V primeru, da se posameznik naroči blago ali storitev, se strinja, da so mu na voljo samo blago in storitve, ki so v programu ponudnika v okviru dejavnosti ponudnika.
 • Z naročilom blaga ali storitev se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana s strani ponudnika. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali, ima ponudnik pravico, da z naročnikom prekine sodelovanje.

 

 1. NAROČILO STORITEV
 • Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti blago ali storitev, ki je dostopna na spletni strani http://www.moje-sanje.com/ oziroma ki jo ponuja Božena Božinović s.p., lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani http://www.moje-sanje.com/, ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.
 • Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:
  1. Blago ali storitev, ki se naroča
  2. ime in priimek naročnika
  3. ter kontaktne podatke – telefonska številka ali elektronski naslov
  4. pravna oseba pa obvezno tudi davčno številko.
 • Naročnik, ki odda naročilo za blago oziroma za opravljeno storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na način, opisan v prejšnji točki, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.
 • V trenutku, ko je bilo blago oziroma storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik blaga ali storitve še ni odpremil blaga oziroma pričel izvajati storitev, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.
 • V primeru, da je bilo blago oziroma storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih dobave blaga oziroma storitve ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da blaga ne bo mogoče dobaviti oziroma opraviti storitve. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, ponudnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.
 • Glede na naravo dobave blaga oziroma izvedbe storitev, ki jih ponuja Božena Božinović s.p., se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru nedobave blaga oziroma neizvedbe naročenih storitev.

 

 1. CENE IN NAČIN PLAČILA
 • Cene blaga in storitev, ki so objavljene na spletni strani http://www.moje-sanje.com/ oziroma storitve, ki jih ponuja Božena Božinović s.p., so v evrih ter že vključujejo DDV.
 • Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bilo blago ali storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila.
 • Naročnik lahko naročene izdelke plača po predračunu, z nakazilom na TRR št. SI56 0312 1100 0715 673 odprt pri SKB Banki d.d., ter preko plačilnega sistema PayPal.
 • Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec pridrži pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
 • Upravljavec spletne strani http://www.moje-sanje.com/ se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.
 • Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor ali računalniški virusi.
 • Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.
 • Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu blaga ali storitve, ki jih ponuja Božena Božinović s.p. oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri nabavi blaga oziroma opravljenih storitvah.
 • V primeru, da Božena Božinović s.p. oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi tisti ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Božena Božinović s.p. pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.
 • Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker pri nabavi blaga oziroma storitve ni sledil danim navodilom ali ker je pridobljena sredstva uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.
 • Božena Božinović s.p. ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika blaga ali storitve.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 • Upravljavec osebnih podatkov ter upravljavec spletne strani http://www.moje-sanje.com/ je Božena Božinović s.p., Gunduličeva 14, 2000 Maribor.
 • Upravljavec spletne strani http://www.moje-sanje.com/ se zaveže hkrati kot upravljavec osebnih podatkov varovati, hraniti in obdelovati osebne podatke obiskovalca spletne strani ter morebitnega uporabnika ali naročnika skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hkrati se zaveže uporabiti vse ustrezne organizacijske, tehnične in druge postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
 • Obiskovalec spletne strani, ki postane uporabnik ali naročnik, s posredovanjem svojih osebnih podatkov oziroma z oddajo naročila ter s sprejemom predmetnih splošnih pogojev podaja izrecno soglasje ter skladno z določili ZVOP-1 tudi osebno privolitev, da sme upravljavec obdelovati osebne podatke, ki jih je le-ta posredoval, in sicer za namene izdelave analiz ter za namene ponujanja blaga in storitev (neposredno trženje). V primeru, da je neposredno ob registraciji označil, da določenih obvestil ne želi prejemati, se upravljavec osebnih podatkov zaveže, da mu takšnih obvestil ne bo pošiljal.
 • Skladno s 30. členom ZVOP-1 lahko uporabnik ali naročnik kadarkoli zahteva vpogled v katalog zbirko svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec osebnih podatkov. Slednji mu mora na njegovo zahtevo tudi potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje in kopiranje. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo registriranega uporabnika slednjemu posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, mu posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podali in za kakšen namen, dati mu mora informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, dati mu mora tudi informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter registriranemu uporabniku pojasniti tehnične postopke odločanja v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.
 • Uporabnik ali naročnik lahko kadarkoli zavrne uporabo in obdelavo ter hrambo svojih podatkov, zbranih neposredno ob posredovanju osebnih podatkov ali naročilu ali kasneje v postopku spreminjanja le-teh. Takšno zahtevo lahko registrirani uporabnik odda pisno preko pošte ali preko elektronske pošte. Upravljavec osebnih podatkov se zaveže, da bo glede na zahtevo uporabnika ali naročnika nemudoma, najkasneje pa v rok 15 (petnajst) dni od prejema zahteve, preprečil uporabo osebnih podatkov registriranega uporabnika. O tem bo v roku 5 (pet) dneh na isti način, kot je prejel zahtevo, obvestil uporabnika ali naročnika, ki je to zahteval.
 • Uporabnik ali naročnik, ki ne želi, da mu upravljavec spletne strani http://www.moje-sanje.com/ pošilja obvestila ali ponudbe, ima možnost podaje odjave. Odjava se poda s klikom na povezavo, ki je dostopna v prejetem elektronskem sporočilu s strani upravljavca osebnih podatkov. Odjava se opravi nemudoma, v primeru tehničnih težav pa najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve za odjavo.

 

 1. PIŠKOTKI
 • Spletna stran http://www.moje-sanje.com/uporablja piškotke za lažjo povezavo obiskovalca oziroma uporabnika in personalizacijo morebitnih naročenih storitev. Piškotek je manjša datoteka, ki ga spletno mesto, ki ga uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani obišče, pošlje brskalniku in se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki ne dovoljujejo branja podatkov, ki jih ima obiskovalec oziroma uporabnik shranjene na svojem trdem disku, temveč ti ostanejo zaupni.
 • Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve na svojem računalniku prilagodi, tako da piškotke izključi ali jih pogojno uporablja, lahko pa jih tudi izbriše, kar lahko povzroči, da ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletnega mesta. Če obiskovalčev spletni brskalnik ali obiskovalec piškotek zavrne, je lahko dostop do storitev na spletni strani http://www.moje-sanje.com/ omejen ali onemogočen.
 • Ko obiskovalec, ki želi postati uporabnik oziroma naročnik, naroči program, dostopen na navedeni spletni strani, naroči storitev ali pošlje svoje osebne podatke, poda tudi izrecno in osebno soglasje za namestitev piškotkov ter izrecno privolitev, da se lahko uporabljajo in obdelujejo tudi drugi podatki, vključno z možnostjo obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval za namene neposrednega trženja.

 

 1. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
 • Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani http://www.moje-sanje.com/, so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršna koli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.
 • Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani http://www.moje-sanje.com/, razen z izrecnim dovoljenjem Božene Božinović s.p.
 • Vsako blago ali storitev, ki je objavljen na spletni strani http://www.moje-sanje.com/oziroma ki ga ponuja Božena Božinović s.p., je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira blago ali storitev. Kakršna koli neupravičena uporaba vsebine blaga ali  storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, listin ter brošur v komercialne namene je prepovedana.

 

 

 1. POMOČ STRANKAM in REŠEVANJE SPOROV
 • Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov bozinovic@gmail.com ali neposredno na naslov JUNO Božena Božinović s.p., Gunduličeva 14, 2000 Maribor.
 • Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

 

 

ZALOŽBA MOJE SANJE, Božena Božinović s.p.

Elektronski naslov: bozena.bozinovic@gmail.com

Telefonska številka: +386 31-804-952